język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2013

27.06.2013

Temat:
Znaczny pakiet akcji

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, iż w wyniku zawarcia w dniu 19 czerwca 2013 r. transakcji nabycia akcji Spółki. (Data rozliczenia transakcji 24 czerwca 2013 r.) przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (zarządzenie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("BPH TFI"), posiada w imieniu zleceniodawców oraz Funduszy zarządzanych przez BPH TFI, prawo głosu na WZA Spółki z ponad 5% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją BPH TFI posiadał 2 067 640 akcji Spółki, co stanowiło 6,46% udziału w kapitale zakładowym, oraz 2 067 640 głosów, co stanowiło 4,92% udziału w ogólnej liczbie głosów

Aktualnie BPH TFI posiada
2 138 280 akcji Spółki, co stanowi 6,68% udziału w kapitale zakładowym, oraz 2 138 280 głosów,, co stanowiło 5,09% udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: art.70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Marki
Facebook Instagram