język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2012

29.06.2012

Temat
Dokonane zmiany w statucie Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460 informuje, iż w dniu 29 czerwca 2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (pkt 14 porządku obrad) zostały uchwalone zmiany w Statucie Spółki. W załączeniu: dotychczas obowiązujące postanowienia statutu, treść dokonanych zmian oraz tekst jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZWZA 29.06.2012 zmiana statutu North Coast

Marki
Facebook Instagram