język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 10/2009

02.06.2009

Temat
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
SPRAWOZDANIE

Z działalności Rady Nadzorczej North Coast S.A. , w okresie od 18 czerwca 2008 r. do 17 czerwca 2009 r. oraz ocena sytuacji finansowej Spółki w roku obrotowym 2008.

Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2008 r. do 17 czerwca 2009 r. tj. okres między dwoma dorocznymi zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy oraz zawiera ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki za 2008 r. Okres sprawozdawczy był trzecim rokiem działalności North Coast S.A. jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza pracowała w tym czasie, w składzie: Jan Czaja – przewodniczący RN, Vincenzo Colalillo – wiceprzewodniczący, Agnieszka Fedorowicz-Gałczyńska – sekretarz RN oraz Robert Skłodowski i Agnieszka Sygitowicz – członkowie Rady.
W omawianych okresach Rada Nadzorcza uczestniczyła w głównym nurcie działalności Spółki, otrzymując bieżące informacje o jej działalności, kontrolując i nadzorując tę działalność a także przekazując opinie o charakterze doradczym, dotyczące aktualnych spraw firmy oraz jej rozwoju. Kontakty bezpośrednie uzupełniane były środkami porozumiewania się teleinformatycznego.
W okresie pierwszych miesięcy 2009 r. Rada Nadzorcza zwiększyła częstotliwość swoich posiedzeń oraz kontaktów z członkami Zarządu Spółki North Coast S.A., czego powodem w decydujących stopniu była pogarszająca się finansowo-gospodarcza w Polsce i w krajach Unii Europejskiej a także na świecie. Dotyczy to w szczególności wahań kursu walutowego w relacjach złotego do euro, a w szczególności spadku wartości polskiej waluty, na co North Coast, jako Spółka handlowa, opierająca swą działalność w dużej mierze o import, jest szczególnie uczulona.
Ogółem Rada Nadzorcza odbyła w tym okresie pięć spotkań, a w porządku obrad znajdywały się najważniejsze dla Spółki North Coast S.A. sprawy takie jak: działalność handlowa i finansowa, w tym analizowanie i opiniowanie okresowych sprawozdań finansowych Zarządu firmy, sprawozdań z działalności handlowej i operacyjnej, zapoznanie się z opinią biegłych rewidentów o rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, a także opiniowanie decyzji Zarządu o podziale zysku, programy inwestycyjne i rozwojowe, sytuacja rynkowa i giełdowa Spółki. Rada Nadzorcza zajmowała się także sytuacją finansową i programem inwestycyjno-rozwojowym spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej North Coast .S.A. Nadzór Rady Nadzorczej opierał się zarówno o analizę oficjalnych sprawozdań i dokumentów Spółki, w tym szczególnie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych, jak i o bezpośrednie informacje członków Zarządu oraz opinie i konsultacje prawników. Dawało to Radzie szersze podstawy do formułowania własnych opinii i ocen co do sytuacji i kondycji firmy.
Szczegółowy zakres prac Rady Nadzorczej w ujęciu chronologicznym, przedstawia się następująco:
- na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. RN rozpatrzyła i podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego North Coast S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy North Coast za II kwartał 2008 r. Rada zapoznała się także z niesformalizowanym sprawozdaniem za I półrocze 2008 r. Zapoznano się także z informacją Zarządu na temat planów rozwojowych firmy i całej skonsolidowanej Grupy North Coast. Przedmiotem obrad były także stan realizacji inwestycji realizowanych przez North Coast. Pozytywnie oceniono stan finansowy i działalność handlową Spółki. Rada Nadzorcza poprosiła Zarząd o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat wysokości udzielanych zabezpieczeń dla spółek zależnych oraz warunków umów kredytowych zawieranych przez Spółkę.
- na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sformalizowanym sprawozdaniem finansowym Zarządu za I półrocze 2008 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniem za Grupy North Coast i przyjęła te sprawozdania w formie uchwały. Na posiedzeniu tym RN zapoznała się także z wynikami działalności Spółki oraz całej Grupy za III kwartał 2008 r. oraz z orientacyjnymi wynikami kończącego się roku 2008. Wyniki omawianych trzech kwartałów Rada oceniła pozytywnie. Spółka odnotowała wzrost obrotów w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Również realizacja nowych inwestycji przebiegała w sposób planowy. Spółka otworzyła pierwszy bar kawowy Espressamente Illy, nastąpił też postęp prac modernizacyjnych zakładów mlecznych w Rzepinie. Jednak w IV kwartale 2008 r. zanotowano nieznaczny spadek obrotów, co wiązało się z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, zwłaszcza spadkiem kursu złotego.
- na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami dotyczącymi wyników sprzedaży i sytuacji finansowej firmy w 2008 r. , w tym w szczególności wynikami działalności handlowej za IV kwartał 2008 r. Informacje Zarządu nie miały charakteru formalnych sprawozdań, ale zmieniające się warunki ekonomiczne w jakich działa North Coast S.A. jako przedsiębiorstwo przede wszystkim handlowe, w tym szczególnie pogarszające się relacje kursowe i spadek wartości złotego, mogły rodzić obawy o sytuację finansową firmy. Sytuacja ta odbija się na wynikach sprzedaży, jak potwierdzają to także sprawozdania finansowe, jednak nie na tyle by stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla ogólnej kondycji Spółki. Nie wpływa to również w decydujący sposób na realizację inwestycji. Rada Nadzorcza przeanalizowała także pakiet tzw. Dobrych Praktyk Spółek Publicznych w biznesie i stwierdziła, że sytuacja w tym zakresie w Spółce North Coast S.A. spełnia w wysokim stopniu określone normy i zasady.
- posiedzenie Rady Nadzorczej, odbyte 6 maja 2009r. poświęcone było ocenie oficjalnych pisemnych sprawozdań Zarządu Spółki, tym sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008r. Zapoznano się także i przyjęto w formie uchwały sprawozdanie finansowe Zarządu za IV kwartał 2008r. Dopełnieniem tych pisemnych raportów była ustna informacja członków Zarządu o wynikach finansowych za pierwsze trzy miesiące 2009r. Rada Nadzorcza odnotowała pogarszające się warunki zewnętrzne w jakich działa Spółka North Coast S.A. , a zwłaszcza niski i niestabilny kurs złotego, który jest generalnie niekorzystny dla importerów, mimo to wyniki finansowe jaki osiąga Spółka są dobre, aczkolwiek relatywnie niższe niż w latach ubiegłych. Wyraża się to także w niższym niż w latach ubiegłych zysku Spółki, osiągniętym w 2008 r. Spadek dynamiki sprzedaży nastąpił także w I kwartale 2009 r., ale generalnie z prowadzonych analiz rynku nie widać, aby następował jakiś zasadniczy spadek dochodu i popytu wśród tradycyjnych klientów North Coast. Daje to Spółce szanse na przejście prze najtrudniejsze fazy kryzysu w relatywnie dobrej kondycji. Dodatkową szansą na częściowe przynajmniej zrównoważenie uzależnienia Spółki od importu będzie dokonywane już w praktyce uruchamianie zakładów wyrobów mlecznych – Latteria Tinis, której produkcja kierowana będzie na eksport.
- na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami przygotowanymi przez Zarząd North Coast S.A. na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokumenty te Rada Nadzorcza poddała ocenie w praktyce na wyżej omówionym posiedzeniu w dniu 6 maja 2009r. Uzupełniono je informacją ustną Zarządu o aktualnej sytuacji finansowej i handlowej North Coast S.A. Rada Nadzorcza przyjęła również sprawozdanie ze swej działalności, w okresie od poprzedniego, odbytego 18 czerwca 2008r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada przyjęła także uchwałę o wyborze biegłych rewidentów do przeglądu sprawozdania za I półrocze 2009r.
W opinii Rady Nadzorczej Spółka North Coast S.A. jest nadal, mimo trudniejszych warunków ekonomicznych w których działa, w relatywnie dobrej sytuacji finansowej, o ciągle zwiększającej się sprzedaży, poszerzającej również gamę i zakres oferowanych towarów, które znalazły już krąg stałych odbiorców na polskim rynku. Rozwój firmy następuje także poprzez inwestycje w nowe formy aktywności, czego wyrazem jest otwarcie baru kawowego Espressamente Illy, a także uruchomienia zakładów mlecznych, w tym produkcji serów. Spółka utrzymuje stałą płynność finansową, zdolność kredytową i terminowo, zgodnie z przyjętymi zasadami, realizuje zobowiązania wobec dostawców, klientów i instytucji państwowych. Terminowo także spłaca kredyty, zaciągnięte na poczet nowych inwestycji. Pewnym zagrożeniem dla Spółki jest obecny kryzys finansowy i gospodarczy, a szczególnie spadek wartości i wahania kursu polskiej waluty, który ma miejsce od września 2008r. Dało się to odczuć także w działalności North Coast S.A. firmy, która swoją działalność opiera przede wszystkim na imporcie. Dotyczy to szczególnie wyników IV kwartału 2008r. i I kwartału 2009r. Mimo spadku ogólnej dynamiki sprzedaży i mniejszego w 2008 r. – w stosunku do 2007r - zysku, Spółka North Coast S.A. jest nadal firmą godną zaufania, o dobrej kondycji finansowej, dobrze rokującą na polskim rynku.


Jan Czaja…………………………………przewodniczący Rady Nadzorczej

Vincenzo Colalillo …………………… wiceprzewodniczący

Agnieszka Fedorowicz-Gałczyńska…… sekretarz

Robert Skłodowski …………………… członek

Ewa Sygitowicz ……………………… członek

Marki
Facebook Instagram