język polski język angielski
Northcoast

Wyniki finansowe

Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) , dane skonsolidowane

 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 160 378 173 620 181 336 151 671 168 748 188 145 186 236
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 095 -3 422 -3 753 -3 886 861 3 099 6 743
Zysk (strata) brutto 1 034 -4 873 -6 328 -4 795 -1 120 3 788 5 295
Zysk (strata) netto 655 -5 208 -6 974 -5 107 -1 905 3 833 2 833
Aktywa razem 123 556 119 183 104 098 110 304 111 543 103 064 94 788
Zobowiązania długoterminowe 18 081 25 309 9 424 15 940 21 391 15 422 10 792
Zobowiązania krótkoterminowe 65 435 59 042 60010 62 807 60 632 52 289 44 450
Kapitał własny 40 040 34 832 34 644 31 577 29 520 35 353 38 566
Kapitał zakładowy 640 640 640 640 640 640 640
Liczba akcji (w tys.) 32 000 32 000 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

 
             

 

Marki