język polski język angielski
Northcoast

Wyniki finansowe

Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) , dane skonsolidowane

  Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Przychody ze sprzedaży 160 378 173 620 181 336 151 671 168 748 188 145
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 095 -3 422 -3 753 -3 886 861 3 099
  Zysk (strata) brutto 1 034 -4 873 - 6 328 -4 795 -1 120 3 788
  Zysk (strata) netto 655 - 5 208 - 6 974 -5 107 - 1 905 3 833
  Aktywa razem 123 556 119 183 104 098 110 304 111 543 103 064
  Zobowiązania długoterminowe 18 081 25 309 9 424 15 940 21 391 15 422
  Zobowiązania krótkoterminowe 65 435 59 042 60010 62 807 60 632 52 289
  Kapitał własny 40 040 34 832 34 644 31 577 29 520 35 353
  Kapitał zakładowy 640 640 640 640 640 640
  Liczba akcji (w tys.) 32 000 32 000 3 200 3 200 3 200 3 200
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - - - 0,20
Marki