język polski język angielski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Historia operacji na akcjach

W dniu 24.03.2006 wpłynęła do Spółki uchwała nr 137/06 z dnia 24 marca 2006 r., w której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., postanowił przyznać spółce NORTH COAST S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT i przyjąć do depozytu:

 1. 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i nadać im kod PLNRTHC00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;
 2. do 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NORTH COAST S.A. z dnia 25 października 2005 r. oraz nadać im kod PLNRTHC00022, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału;
 3. do 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NORTH COAST S.A. z dnia 25 października 2005 r. oraz nadać im kod PLNRTHC00014, pod warunkiem:
  1. wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki NORTH COAST S.A. w drodze emisji tych akcji, oraz
  2. podjęcia decyzji przez GPW S.A. w Warszawie o wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C NORTH COAST S.A., jeżeli ta decyzja miałaby zostać podjęta po podjęciu przez GPW S.A. w Warszawie decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym akcji serii B NORTH COAST S.A.Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 93/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze), 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii C o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze), pod warunkiem zarejestrowania kapitału zakładowego w wyniku emisji serii C oraz 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji serii C

W dniu 7 kwietnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął następujące uchwały:
Uchwała nr 98/2006 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 (siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00022". Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 10 kwietnia 2006 r.
Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NORTCOAST–PDA" z oznaczeniem "NCTA"
Uchwała nr 99/2006 w sprawie wprowadzenia z dniem 10 kwietnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B NORTH COAST S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00014". Pierwsze notowanie powyższych akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 10 kwietnia 2006 r.

 

Uchwałą nr 155/2006 z dnia 26 maja 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, wyznaczył na 31 maja 2006 r. dzień ostatniego notowania 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRTHC00022".

Ponadto, Uchwałą nr 156/2006 z dnia 26 maja 2006r. Zarząd Giełdy, na podstawie Uchwały nr 93/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r oraz § 37 ust.2 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 1 czerwca 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C NORTH COAST S.A., o wartości 0,02 zł (dwa grosze) każda pod warunkiem dokonania w dniu 1 czerwca 2006 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki NORTH COAST S.A. i oznaczenia ich kodem "PLNRTHC00014"

Akcje zwykłe na okaziciela serii B NORTH COAST SA są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NORTCOAST" z oznaczeniem "NCT"

 

W dniu 2 czerwca 2006 roku North Coast S.A. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A z dnia 30 maja 2006 roku. W komunikacie poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Nr 137/06 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24.03.2006 roku oraz na wniosek spółki w dniu 1 czerwca 2006 roku po kodem PLNRTHC00014 na kontach uczestników KDPW zostanie zarejestrowanych 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki NORTH COAST S.A..
Łącznie pod kodem PLNRHTC00014 zarejestrowanych będzie 22.000.000 akcji na okaziciela. Przedmiotowa rejestracja nastąpi w systemie depozytowo-rozliczeniowym poprzez przejęcie dotychczas zarejestrowanych Praw do Akcji (PDA) oznaczonych kodem PLNRTHC00022.

W dniu 18 sierpnia 2014 r. Zarząd North Coast S.A. otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego z dnia 6 sierpnia 2014 roku na podstawie, którego w dniu 7 sierpnia 2014 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmianę struktury kapitału emitenta, wynikającą z uchwały nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie scalenia akcji spółki, polegającą na:

 • zmniejszeniu liczby wszystkich akcji Emitenta z 32.000.000 do 3.200.000;
 • podwyższeniu wartości nominalnej jednej akcji z 0,02 zł do 0,2 zł;
 • zmniejszeniu liczby akcji serii A z 10.000.000 do 1.000.000;
 • zmniejszeniu liczby akcji serii B z 15.000.000 do 1.500.000;
 • zmniejszeniu liczby akcji serii C z 7.000.000 do 700.000;

Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i wynosi 640.000 zł.

W wyniku zmiany struktury kapitału dzieli się on na 3.200.000 akcji, w tym:

 • 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
 • 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

dających łącznie 4.200.000 głosów.

Marki
Facebook Instagram