język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2018

22.06.2018

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołało dotychczas sprawujących funkcje w Zarządzie : Pana Luigi Del Monaco, Pana Alberto Scibona, Pana Macieja Stróżyk na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Panu Luigi Del Monaco funkcję Prezesa Zarządu, Panu Albero Scibona i Panu Maciejowi Stróżyk funkcję Członka Zarządu.

Emitent informuje nadto, iż wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 21-25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 czerwca 2018r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej Emitenta w następującym składzie na trzyletnią kadencję: Pan Tommaso Cibrario/ Pan Grzegorz Witold Spuz Szpos/ Pan Michał Kurzyński/ Pan Michał Jan Bartkowiak/Pan Karol Maciej Szymański.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej:

  1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
  3. nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
  4. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
  5. posiadają pełna zdolność do czynności prawnych,
  6. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Życiorys członkowie Zarządu i RN

Brands
Facebook Instagram