język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 7/2017

31.05.2017

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2017r. otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 2 lit a oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Brands
Facebook Instagram