język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2018

28.05.2018

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") nawiązując do raportu bieżącego 12/2017 z dnia 21.06.2017r., informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu dzisiejszym otrzymała obustronnie podpisane dwa aneksy do umów kredytowych:

  1. Aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .
    Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:
    1. przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 31 maja 2019 r,
  2. Aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .
    Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:
    1. przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 euro (słownie: dwa miliony euro) do dnia 31 maja 2019r,

Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarte aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram