język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 5/2017

24.05.2017

Zarząd Spółki NORTHCOAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 19 czerwca 2017 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków budynek A2.

W załączeniu Zarząd przekazuje:

  • ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
  • projekty uchwał na ZWZ,
  • formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Brands
Facebook Instagram