język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 45/2015

08.12.2015

Temat:
Aneksy do umów kredytowych

Treść:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podpisane aneksy do umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 9 mln PLN, umowy kredytu zaliczka w wysokości 2 mln EUR oraz do umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości 1,5 mln EUR, zawartych pomiędzy Bankiem a spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.(„Spółka”). O zawarciu przez Spółkę powyższych umów Emitent informował raportami bieżącymi nr 20/2008, 19/2013 i 23/2015.

Na podstawie aneksów do wskazanych umów Spółka została zobligowana do spełnienia dodatkowego warunku dotyczącego przeprowadzania przez rachunki prowadzone w Banku określonych obrotów proporcjonalnych do udziału Banku w finansowaniu działalności Kredytobiorcy jednak nie mniej niż 9 mln PLN. W przypadku niespełnienia tego zobowiązania zostanie podwyższona marża Banku o 1,00 p.p.p.a.

Dodatkowo został zmieniony termin wykorzystania przez Spółkę kredytu inwestycyjnego do dnia 16 listopada 2015 roku oraz termin jego spłaty do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 34,1 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Brands
Facebook Instagram