język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 44/2015

03.12.2015

Temat:
Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 roku został poinformowany o decyzji członka Zarządu Pana Silvano Fiocco o rezygnacji z pełnionej funkcji członka Zarządu Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Spółkę pisma Pan Silvano Fiocco jako dzień, z którym rezygnacja staje się skuteczna wskazał 16 grudnia 2015 r.
Zgodnie z treścią otrzymanego pisma Pan Silvano Fiocco złożył rezygnację uznawszy, że wypełnił zadania powierzone mu jako członkowi zarządu Spółki, w szczególności dotyczące zintegrowania działalności Emitenta z działalnością inwestora strategicznego Nuova Castelli.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Brands
Facebook Instagram