język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 42/2015

23.11.2015

Temat :
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) sprzedaż w dniu 16 listopada 2015 roku 11.244 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 67.464,00 zł;
2) nabycie w dniu 16 listopada 2015 roku 11.244 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 67.464,00 zł;
3) sprzedaż w dniu 17 listopada 2015 roku 1.142 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 6.852,00 zł;
4) nabycie w dniu 17 listopada 2015 roku 1.135 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 6.810,00 zł;
5) nabycie w dniu 18 listopada 2015 roku 1.000 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 6,00 zł, w cenie łącznej 6.000,00 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 154.590,00 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Brands
Facebook Instagram