język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2017

15.02.2017

Temat:
Aneks do umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku, Zarząd

Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że w dniu 14 lutego 2017 roku wpłynął do Emitenta obustronnie podpisany aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 6 lutego 2001r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

  1. ustanowienia zabezpieczenia kredytu tj. przelew z praw polisy ubezpieczeniowej zapasów magazynowych obejmującej ubezpieczenie od wszystkich ryzyk o łącznej wartości 8.600.000 zł,
  2. rozszerzenia zakresu ustanowionego zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych, oprócz istniejącego już w magazynie w Pruszkowie, o magazyny znajdujące się w Krakowie i w Gliwicach (vide: raport bieżący nr 1/2017).

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram