język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 4/2016

21.04.2016

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" podpisany aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 6 lutego 2001 r. pomiędzy Bankiem a Emitentem.

Na podstawie aneksu wydłużony został termin spłaty kredytu w wysokości 10 mln zł do dnia 31 maja 2016 roku.

Warunki oprocentowania oraz ustanowione zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. wynosi 34,2 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Brands
Facebook Instagram