język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżacy 38/2015

08.09.2015

Temat:
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) nabycie w dniu 1 września 2015 roku 5.100 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,10 zł, w cenie łącznej 26.010 zł;
2) sprzedaż w dniu 1 września 2015 roku 3.100 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,17 zł, w cenie łącznej 16.027 zł;
3) nabycie w dniu 3 września 2015 roku 4.981 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,18 zł, w cenie łącznej 25.801,58 zł.

Łączna wartość transakcji nabycia wyniosła 67.838,58 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Brands
Facebook Instagram