język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 37/2015

31.08.2015

Temat:
Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000240460 informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść dokonanych zmian. W załączeniu tekst jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian.

1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10
"10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje."
Postanowiono o wykreśleniu tego punktu.

2.dotychczasowa treść § 11
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję.
3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."
Postanowieniu nadano nowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję."

3.dotychczasowa treść § 14
"1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."
Postanowieniu nadano nowe brzmienie:
"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą"Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Statut po zmianie

Brands
Facebook Instagram