język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 35/2015

10.07.2015

Temat: Uzupełnienie raportu nr 32/2015 w sprawie powołania osób zarządzających i nadzorujących.

Treść:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 32/2015 przekazuje informacje dotyczące powołanych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku członków rady nadzorczej:

Pan Tommaso Cibrario posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Università Commerciale "L. Bocconi" w Milanie we Włoszech.

Od września 1995 roku do maja 1999 roku pracował jako starszy audytor w Arthur Andersen.

Od maja 1999 roku do listopada 2000 roku pracował jako inspektor w Dole Italia S.p.a., włoskim oddziale amerykańskiej firmy Dole Food Company Ltd. zajmując się wdrożeniem i rozwojem narzędzi związanych z analizą finansową.

Od listopada 2000 roku do lutego 2005 roku pracował jako kierownik do spraw księgowych w Comafrica S.p.a. zajmując się sprawami podatkowymi, budżetowymi, sprawozdawczością, analizą kosztów, wynagrodzeniami, kadrami oraz kredytami.

Od lutego 2005 roku do września 2012 roku pracował jako dyrektor finansowy w Dole Italia S.p.a. zajmując się nadzorem nad sprawami finansowymi spółek z grupy Dole działających we Włoszech oraz spółek zależnych w Grecji.

Od grudnia 2012 roku do chwili obecnej pracuje jako członek rady dyrektorów oraz dyrektor finansowy grupy kapitałowej w Nuova Castelli S.p.A. zajmując się nadzorowaniem nad przygotowaniem raportów finansowych i operacyjnych, sprawozdań finansowych, zarządzeniem działami: księgowości, IT, podatków i finansowym. Bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla grupy kapitałowej, jako członek rady dyrektorów.

Pani Marta Smołka posiada wykształcenie wyższe i jest adwokatem. Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 2006 roku prowadzi własną kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie procesowym, zarówno sprawach karnych jak i cywilnych.

Pan Piotr Kocik jest magistrem zarządzania, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2003 uzyskał dyplom ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) i do chwili obecnej jest aktywnym członkiem tej organizacji.

W latach 1998 - 2004 pracował w Ernst & Young, w tym w latach 2000 - 2004 jako audytor w Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Od 2004 roku pracuje w Grupie TVN gdzie zajmował stanowiska m.in. Dyrektora Działu Zakupów, Zarządzania Ryzykiem i Administracji, Prezesa spółki El-Trade sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej spółki Stavka Sp. z o.o. (nadawcy programu TTV).

Jest specjalistą w zakresie finansów, zakupów, optymalizacji procesów i kosztów, ryzyka operacyjnego, inwestycji oraz wsparcia procesów biznesowych.

Pan Grzegorz Spuz-Szpos jest magistrem-inżynierem, absolwentem Politechniki Lubelskiej. Po zdaniu w 2000 roku wymaganych egzaminów uzyskał brytyjski dyplom ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów. W 2006 roku uzyskał dyplom polskiego biegłego rewidenta.

W latach 1995-1998 był pracownikiem naukowym Politechniki Lubelskiej.

W 1998 roku pracował w Citibank Poland S.A. w departamencie sprzedaży ELC - małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

W latach 1998-2012 pracował w Ernst & Young Audit sp. z o.o. w tym w latach 2004-2012 na stanowiskach menedżera oraz starszego menedżera.

Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego oraz finansowego głównie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pan Aleksander Mokrzycki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł doradcy inwestycyjnego oraz Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute. Od grudnia 2013 członek Zarządu CFA Society Poland.

W latach 1997-1998 pracował w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na stanowisku specjalisty w departamencie bankowości inwestycyjnej.

Od 1999 r. związany zawodowo z grupą Banku PBK (obecnie Bank BPH), gdzie w funduszu kapitałowym PBK Inwestycje S.A. rozpoczął pracę jako Analityk Finansowy. Następnie we wrześniu 2001 r. objął funkcję Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za planowanie finansowe, sprawozdawczość, wyceny spółek z portfela inwestycyjnego, a także nadzór nad wybranymi projektami. We wrześniu 2003 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PBK Inwestycje S.A. W okresie od czerwca 2004 r. do marca 2005 r. pełnił funkcję Doradcy Prezesa Banku BPH S.A. Od lutego 2005 r. do października 2007 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu funduszu kapitałowego Final Holding sp. z o.o. W okresie od czerwca 2006 r. do września 2007 r. zatrudniony w Pionie Finansowym Banku BPH na stanowisku Dyrektora. W październiku 2007 powołany do Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2002 do marca 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Final S.A., a od czerwca 2006 do lutego 2008 był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: BPH Leasing S.A., BPH Auto Finanse S.A. oraz BPH PBK Leasing S.A.

Aktualnie Aleksander Mokrzycki jest wiceprezesem Zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. odpowiedzialnym za pion operacyjno-finansowy oraz nadzór nad funduszami sektora nieruchomości.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczą oni w spółce prowadzącej działalności konkurencyjną wobec Spółki jako wspólnik lub członek jej organu,

- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Brands
Facebook Instagram