język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 34/2017

30.11.2017

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które obyło się w dniu 30 listopada 2017 roku w stosunku do uchwały numer 6 w przedmiocie zmiany statutu North Coast S.A. następujący akcjonariusze zgłosili sprzeciwy do protokołu:

  1. ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA,
  2. ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY,
  3. ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STRATEGII AKCYJNEJ,
  4. Krzysztof Wróbel,
  5. Karol Szymański.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brands
Facebook Instagram