język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 33/2015

02.07.2015

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Treść:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2015 roku otrzymał od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

"Działając w imieniu spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-203), przy ul. Bonifraterskiej 17, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002970 (zwanej dalej jako "BPH TFI"), występującej w imieniu własnym oraz jako organ następujących funduszy inwestycyjnych:

1)BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 379, zwany dalej jako "BPH FIO Parasolowy",

2)BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 425, zwany dalej jako "BPH FIO SA",

3)BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 634, zwany dalej jako "BPH FIZ Ml",

4)BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty - zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1157, zwany dalej jako "BPH Superior FIO",

zwanych dalej łącznie jako "Fundusze",

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiamy, że w wyniku nabycia akcji spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240460, zwanej dalej jako "NORTH COAST" przez BPH FIO Parasolowy oraz BPH Superior FIO, BPH TFI posiada w imieniu Funduszy oraz w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), prawo głosu na WZA NORTH COAST z ponad 10% ogólnej liczby głosów.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: zawarcie w dniu 23 czerwca 2015 r. transakcji nabycia akcji NORTH COAST. Data rozliczenia transakcji 25 czerwca 2015 r.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym NORTH COAST oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 419 751 akcji, 13,12% w kapitale, 419 751 głosów 9,99 % głosów.

Liczba posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym NORTH COAST oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 422 950 akcji, 13,22% w kapitale, 422 950 głosów, 10,07% głosów.

Jednocześnie BPH TFI pragnie poinformować, iż dalsze decyzje inwestycyjne dotyczące NORTH COAST zależeć będą od wniosków płynących z dokonywanej na bieżąco oceny fundamentalnej prowadzonej przez NORTH COAST działalności, a także napływów środków pieniężnych do Funduszy oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez BPH TFI.

Jednocześnie informujemy, iż nie istnieją:

1)podmioty zależne wobec składającego zawiadomienie (w rozumieniu Ustawy), które posiadają akcje NORTH COAST;

2)(inne niż Fundusze) fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPH TFI, które posiadałyby akcje NORTH COAST;

3)osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy."

Brands
Facebook Instagram