język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 31/2015

01.07.2015

Temat: Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia, które obyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku zgłoszono następujące sprzeciwy:

1)przeciwko podjęciu uchwały: nr 1/2015, uchwały nr 3/2015, uchwały nr 4/2015, uchwały nr 5/2015, uchwały nr 6/2015, uchwały nr 7/2015, uchwały nr 8/2015, uchwały nr 10/2015, uchwały nr 11/2015, uchwały nr 12/2015, uchwały nr 13/2015, uchwały nr 14/2015 sprzeciw zgłosił Pan Karol Szymański w imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Wróbla;

2)przeciwko podjęciu: uchwały nr 9/2015, uchwały nr 15/2015, uchwały nr 16/2015, uchwały nr 17/2015 sprzeciw zgłosił Pan Karol Szymański w imieniu reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Wróbla;

3)przeciwko podjęciu uchwały nr 24/2015 sprzeciw zgłosiła Beata Zeuschner w imieniu reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Wróbla;

4)przeciwko niepodjęciu uchwały nr 25/2015 sprzeciw zgłosili:

a)Pan Karol Szymański w imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Wróbla;

b)Pan Jarosław Lis w imieniu reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Jana Bortel, BPH Fiz Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Subfundusz Selektywny, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Piotra Czarneckiego,, Jana Dębek, Cezarego i Elżbiety Gołębiowskich, Wiesława i Elżbiety Kijoch, Macieja Sylwestra Kornak, Wiesława Nowak, Igora i Marzenny Anny Oniszczuk, Wiesława Rozłuckiego, Jana Sarna, Eugeniusza i Ewy Sawickich, Andrzeja Mirosława Słabikowskiego, Jarosława Torchała, Bogusława Andrzeja Trzcińskiego, Barbary Wierzbowskiej oraz Dariusza Wojciechowskiego;

c)Pan Piotr Cieślak w imieniu reprezentowanego przez siebie akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych;

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brands
Facebook Instagram