język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 29/2015

01.07.2015

Temat: Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż w trakcie zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku akcjonariusze zgłosili następujące projekty uchwał:

1)Pan Karol Szymański w imieniu własnym oraz reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy: Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Wróbla zgłosił pisemny projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad, którego treść znajduje się w załączeniu oraz ustny projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad, aby Rada Nadzorcza Spółki składała się z siedmiu osób.

2)Pan Marcin Pietkiewicz pełnomocnik akcjonariusza Castelli Polska Sp. z o.o. zgłosił ustny projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad o następującej treści:

"UCHWAŁA Nr 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NORTH COAST Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pruszkowie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będący członkami niezależnymi będą otrzymywać roczne wynagrodzenie w wysokości 25.000,00 zł brutto, płatne w 12 równych miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca, przy czym jeśli któryś z członków Rady Nadzorczej jako członek niezależny będzie piastował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wówczas będzie otrzymywał roczne wynagrodzenie w wysokości 31.000,00 zł brutto płatne w 12 równych miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca.

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do sprawowania indywidualnego nadzoru - Pan Aleksander Mokrzycki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

3. Panu Tommaso Cibrario nie przyznaje się wynagrodzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

3)Pan Jarosław Lis pełnomocnik akcjonariuszy: BPH Fiz Multi Inwestycja; BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; BPH Subfundusz Selektywny; Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group; Jan Bortel; Piotr Czarnecki; Jan Dębek; Cezary, Elżbieta Gołębiowski; Wiesław, Elżbieta Kijoch; Maciej Sylwester Kornak; Wiesław Nowak; Igor, Marzena Anna Oniszczuk; Bogusław Orliński; Wiesław Rozłucki; Jan Sarna; Eugeniusz, Ewa Sawicki; Andrzej Mirosław Słabikowski; Jarosław Torchała; Bogusław Andrzej Trzciński; Barbara Wierzbowska; Dariusz Wojciechowski zgłosił zmianę do projektu uchwały w punkcie 18 porządku obrad poprzez wskazanie rewidenta do spraw szczególnych jako "WBS Audyt" sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekt uchwały Szymański

Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia

Brands
Facebook Instagram