język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 28/2015

01.07.2015

Temat: Zmiany statutu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku dokonało następujących zmian w statucie Spółki:

1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10

"10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje."

Postanowiono o wykreśleniu tego punktu.

2.dotychczasowa treść § 11

"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję.

3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.

4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."

Postanowieniu nadano nowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję."

3.dotychczasowa treść § 14

"1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

Postanowieniu nadano nowe brzmienie:

"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą"

Tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brands
Facebook Instagram