język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 27/2015

01.07.2015

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Giorgio Pezzolato w dniu 30 czerwca 2015 roku, w trakcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Brands
Facebook Instagram