język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 25/2017

26.10.2017

North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 26 października 2017 roku otrzymała od Castelli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, posiadającej 1.815.213 akcji Emitenta, stanowiących 56,73% kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (adres: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8) na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w terminie do 30 listopada 2017 roku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu North Coast S.A.;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  8. Wolne wnioski i dyskusja;
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazuje się pełną treść zgłoszonego żądania. W wyniku otrzymanego żądania Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmie czynności niezbędne do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zadanie zwołania NWZ North Coast SA

Brands
Facebook Instagram