język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23/2016

28.12.2016

Temat:
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 21 grudnia 2016 roku, dotyczące wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na stanowiących własność Emitenta zapasach towarów znajdujących się w magazynach Emitenta w Pruszkowie (05-800, ul. 3-Go Maja 8), Krakowie(31-527, ul. Ciepłownicza 80) i Gliwicach (44-100 ul. Bojkowska 92), których wartość według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosiła 950.143,64 zł, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z tytułu wydanej przez Bank gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy najmu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy numer 2016/25 o udzielenie gwarancji, do najwyższej sumy zabezpieczenia 93.658,65 euro.

Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram