język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 23/2015

11.06.2015

Temat:
Umowa i aneksy do umów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podpisane aneksy do umów dotyczące funkcjonowania kredytów w rachunkach bieżących (5 mln PLN w North Coast S.A. + 9 mln PLN w Latteria Tinis Sp. z o.o.) oraz podpisany aneks do umowy kredytu zaliczka (2 mln EUR w Latteria Tinis Sp. z o.o.) zawarte pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz Bankiem i spółką zależną od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka").
Na podstawie aneksów wydłużone zostały okresy wykorzystania i terminy spłaty kredytów funkcjonujących w rachunkach bieżących do dnia 31 maja 2016 roku. Wydłużony został również okres wykorzystania kredytu zaliczka do dnia 31 maja 2016 roku a ostateczny terminy spłaty wyznaczony został na dzień nie późniejszy niż 13 sierpnia 2016 roku.
Dodatkowo Emitent otrzymał podpisaną umowę kredytu inwestycyjnego podpisaną pomiędzy Bankiem a Spółką w wysokości 1,5 mln EUR.

Oprocentowanie umowy kredytu na najwyższą wartość 9 mln PLN w spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 31 maja 2016 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
a)hipoteka umowa łączna w kwocie 150 % wartości kredytu na nieruchomości położonej w Rzepinie,
b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Rzepinie,
c)zastaw na środkach trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego,
d)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych,
e)poręczenie według prawa cywilnego wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji North Coast S.A oraz poręczenie wg prawa polskiego Alival S.p.A.,
f)pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy w Banku,
g)oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i egzekucji wydania rzeczy zastawionych.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 29,4 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Brands
Facebook Instagram