język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2017

29.09.2017

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 29 września 2017 roku podjęło następujące uchwały:

 

Uchwała 01/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera Marcina Pietkiewicza jako Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała głosowaniu została podjęta przez aklamację 3.301.671 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała 02/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.301.671 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

 

Uchwała nr 03/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 w następujący sposób:

§ 1

 1. Pozostawić bez zmian decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. w zakresie przeznaczenia kwoty zysku spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 53.966,23 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100) w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 2. Przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. części zysku za lata poprzednie w kwocie 8.576.000,00 zł ( słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), która to kwota pochodzi z zysku kapitału zapasowego North Coast S.A.
 3. Podział zysku, o którym mowa w ust 2 powyżej, dokonany zostanie według następujących zasad:
  1. kwota zysku do podziału między akcjonariuszy North Coast S.A. wynosi 2,68 zł (słownie: dwa złote 68/100) na jedną akcję,
  2. uprawnionymi do otrzymania podzielonego zysku będą osoby pozostające akcjonariuszami North Coast S.A. w dniu 13 października 2017 r.
  3. Termin wypłaty kwoty dzielonej pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. na podstawie niniejszej uchwały ustala się na dzień 13 listopada 2017 r.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. W głosowaniu oddano łącznie 3.301.671 głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały– 486.458, głosów „przeciw” uchwale – 2.815.213, głosów „wstrzymujących się” - 0.

 

Uchwała nr 04/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia poniesie North Coast S.A.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.301.671 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Brands
Facebook Instagram