język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2016

01.12.2016

Temat
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 30 listopada 2016r. spółka zależna od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o._"Spółka"_ otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 24 listopada 2016 roku, dotyczące wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki środkach trwałych znajdujących się w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej 1, których wartość według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 10.009.832,63 zł, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ z tytułu udzielonego Spółce kredytu w aktualnej wysokości 1.530.000,00 euro wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu inwestycyjnego nr 2015/25 wraz z późniejszymi zmianami, do najwyższej sumy zabezpieczenia 2.295.000,00 euro.
Pomiędzy Emitentem i Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania. Ponadto według wiedzy Emitenta pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi także nie zachodzą powiązania.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram