język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 22/2015

03.06.2015

Temat:
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż na wniosek akcjonariusza Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") posiadającego 31,25% kapitału zakładowego Spółki porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku został uzupełniony o dodatkowy punkt "Zmiany statutu Spółki", który otrzymał numer 19.
Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014;
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014;
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014;
11.Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
12.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
13.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
14.Zmiany w składzie Zarządu;
15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce;
16.Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
17.Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18.Powołanie rewidenta do spraw szczególnych;
19.Zmiana statutu Spółki;
20.Zamknięcie Zgromadzenia.

W złożonym wniosku Akcjonariusz proponuje następujące zmiany statutu Spółki:
1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10
"10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje."
Proponowane jest wykreślenie tego punktu.

2.dotychczasowa treść § 11
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję.
3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."
Proponowana zmiana:
"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję."

3.dotychczasowa treść § 14
"1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."
Proponowana zmiana:
"1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą"W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany wniosek wraz z uzasadnieniem oraz treść proponowanej uchwały.

Załączniki:
Motion To add point to the agenda of AGM

Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu

Brands
Facebook Instagram