język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 2/2018

21.03.2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 30 listopada 2017r., Zarząd North Coast S.A. ("Emitent" lub „Spółka”) informuje, iż powziął informację o rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 6/11/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Wyliczenie dokonanych zmian oraz tekst jednolity Statutu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

NCSA zmiany statut

NCSA tekst jednolity statutu

Brands
Facebook Instagram