język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2017

17.08.2017

North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentującego BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, BPF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty które dysponują łącznie 572 551 akcjami North Coast S.A., stanowiącymi 17,89% kapitału zakładowego Spółki, w uzgodnieniu z Panem Krzysztofem Wróblem oraz Panem Karolem Maciejem Szymańskim żądanie na podstawie art. 400 § 1 i 2 k.s.h. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (adres: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8), w terminie do 30 września 2017 roku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazuje się pełną treść zgłoszonego żądania. W wyniku otrzymanego żądania Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 400 § 3 k.s.h. podejmie czynności niezbędne do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni.

Zadanie zwołania NWZ North Coast s.a.

Brands
Facebook Instagram