język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 18/2016

06.09.2016

Temat:
Dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia kredytu obrotowego umową nr 2016/42 z dnia 31 maja 2016 r. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie dla spółki zależnej Latteria – Tinis sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie_"Spółka"_, Zarząd North Coast S.A. _"Emitent"_ informuje, iż Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej nr GW1S/00012009/5 na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. wpisu hipoteki łącznej na:
- prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego użytkownikiem wieczystym jest Spółka i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość zlokalizowanego w Rzepinie przy ul. Hanki Sawickiej.
Hipoteka została ustanowiona do kwoty 10.500.000 zł celem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w tym należności głównej oraz należności ubocznych, z tytułu wyżej wspomnianej Umowy.
Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż ustanowione zabezpieczenie może mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą jego oraz Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram