język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 17/2016

06.07.2016

Temat:
Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności

Podstawa prawna:
Artykuł 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu:
Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym podpisana została umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a Spółką od niego zależną Habitat Investments Sp. z o.o. ("Spółka"). W związku z tym poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Strony dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu umów pożyczek, naliczonych odsetek od pożyczek oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Emitenta na budynek będący własnością Spółki. Tym samym doszło do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Emitenta i pokrycia ich wkładem w wysokości 8 214 500 zł. O nabyciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Emitent poinformuje po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Sądzie.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Brands
Facebook Instagram