język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 15/2017

07.07.2017

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego, ze spółką Perfect Home Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Kupujący”) umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Habitat Investments”), dalej zwanej Umową, która została następnie zmieniona w dniu 30 czerwca 2017 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 14/2017 z tego samego dnia, niniejszym informuje o zawarciu z Kupującym kolejnego aneksu do Umowy.

7 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Kupującym aneks do Umowy, na mocy którego:

  1. strony przedłużyły termin płatności pełnej ceny sprzedaży za udziały w Habitat Investments z
    7 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.,
  2. strony zwiększyły łączną cenę sprzedaży za udziały w Habitat Investments o dodatkowe
    100.000 zł, tj. do kwoty 8.600.000 zł.

W przypadku braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w powyższym terminie, Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i zachowania zadatku. Łączna wartość wpłaconego przez Kupującego dotychczas zadatku wynosi 1.700.000 zł.

Brands
Facebook Instagram