język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2017

30.06.2017

Zarząd Spółki NORTH COAST S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego, ze spółką Perfect Home Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Kupujący”) umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Habitat Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Habitat Investments”), dalej zwanej Umową, informuje o zawarciu z Kupującym aneksu do Umowy, którego głównym celem było przedłużenie terminu płatności ceny za udziały Habitat Investments.

30 czerwca 2017 r. Emitent zawarł z Kupującym aneks do Umowy, na mocy którego:

  1. strony przedłużyły termin płatności pełnej ceny sprzedaży za udziały w Habitat Investments z pierwotnego terminu 30 czerwca 2017 r. do dnia 7 lipca 2017 r.,
  2. strony zwiększyły kwotę uiszczonego już zadatku w kwocie 850.000 zł o dodatkową kwotę 850.000 zł, której płatność zostanie zlecona przez Kupującego w dniu 30 czerwca 2017 r.

W przypadku braku zapłaty powyższych kwot w przewidzianych Umową terminach, Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

Brands
Facebook Instagram