język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 14/2016

28.06.2016

Temat:
Udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

Podstawa prawna:
Artykuł 5 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. ("Emitent") informuje, że poręczył względem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") za zobowiązania swojej spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ("Spółka") wynikające z umowy kredytu obrotowego nr 2016/42, na podstawie której Bank udzielił Spółce nieodwołalnego kredytu obrotowego do kwoty maksymalnie 7 mln PLN (informacja przekazana raportem bieżącym nr 13/2016).

Poręcznie zostało udzielone bezterminowo i nieodpłatnie. Odpowiedzialność Emitenta i Spółki za powyższe zobowiązania jest solidarna.

Ponadto Emitent jako poręczyciel za zobowiązania Spółki wobec Banku wynikające z umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 oraz kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 wyraził zgodę na zmianę warunków kredytu zaliczka poprzez wydłużenie terminu wykorzystania i spłaty kredytu (informacja przekazana raportem bieżącym nr 13/2016) oraz dalsze trwanie poręczenia.

Łączna wysokość zobowiązań Spółki wobec Banku, za które Emitent odpowiada jako poręczyciel wysokości 17,9 mln PLN.

Brands
Facebook Instagram