język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 12/2017

21.06.2017

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje, że spółka zależna LATTERIA-TINIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie w dniu 21 czerwca 2017r. otrzymała obustronnie podpisane trzy aneksy do umów kredytowych:

1.

Aneks do umowy dotyczącej kredytu obrotowego z dnia 31 maja 2016r. nr 2016/42 zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

  1. przedłużenia terminu spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2020r,
  2. terminów płatności i wysokości rat kredytu, którego niespłacony kapitał na dzień podpisywania aneksu wynosił 6.124.900 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych)

2.

Aneks do umowy dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 z dnia 18 czerwca 2008r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

  1. przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do dnia 31 maja 2018r,

3.

Aneks do umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 z dnia 10.10.2013r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie .

Przedmiotowy aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie:

  1. przedłużenia terminu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 euro (słownie: dwa miliony euro) do dnia 31 maja 2018r,


Pozostałe warunki wymienionych umów nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd North Coast S.A. przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarte aneksy mogą mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta oraz całej Grupy kapitałowej.

Brands
Facebook Instagram