język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2018

25.01.2018

Zarząd North Coast S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2018 roku.

 1. Raporty kwartalne:
  • skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.
  • skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2018 r. – 15 listopada 2018 r.
 2. Raport półroczny:
  • skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.
 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport za 2017 r. – 30 marca 2018 r.
  • skonsolidowany raport za 2017 r. – 30 marca 2018 r.

Jednocześnie na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 ze zm.).

Brands
Facebook Instagram