język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 1/2016

21.01.2016

Temat :
Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od członka organu nadzorującego Emitenta zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) o dokonanych przez osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ppkt a Ustawy, transakcjach na akcjach Emitenta.

Wykaz transakcji zgodnie z przesłanym zawiadomieniem:
1) sprzedaż w dniu 28 grudnia 2015 roku 1.000 akcji Emitetna po cenie jednostkowej 5,6600 zł, w cenie łącznej 5.660,00 zł,
2) kupno w dniu 28 grudnia 2015 roku 1.000 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,6600 zł, w cenie łącznej 5.660,00 zł,
3) kupno w dniu 29 grudnia 2015 roku 1.000 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,5400 zł, w cenie łącznej 5.540,00 zł,
4) kupno w dniu 14 stycznia 2016 roku 1.365 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 5,5100 zł, w cenie łącznej 7.521,15 zł.

Łączna wartość transakcji wyniosła 24.381,15 zł.
Wszystkie w/w transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Brands
Facebook Instagram