język angielski język polski
Northcoast | Włoskie produkty premium

Raport bieżący 11/2018

30.08.2018

Zarząd North Coast S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że dnia 29 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki wybrała Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, jako biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2018 a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych North Coast S.A. oraz Grupy Kapitałowej North Coast za I półrocze 2018 roku.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.
Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Brands
Facebook Instagram